SPIN d.o.o.

Savjetovanje, Projektiranje, Izvođenje i Nadzor gradnje.

Projekt "Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu radi pro?irenja uslu?ne djelatnosti u podru?ju arhitektonske djelatnosti i in?enjerstva (energetska obnova)"

U 2018 godini uspje?no smo realizirali EU projekt "Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu radi pro?irenja uslu?ne djelatnosti u podru?ju arhitektonske djelatnosti i in?enjerstva (energetska obnova)".Strukturni fondovi »


Vi?e informacija o projektu... »


Savjetovanje

Savjetovanje Investitora u svim fazama projekta po?ev?i od prikupljanja osnovne dokumentacije, tijekom izrade projektne dokumentacije, ugovaranja izvo?enja radova, pra?enja projekta u fazi izvo?enja radova i nakon zavr?etka projekta.

Vi?e informacija ... »


Projektiranje

Izrada projektne dokumentacije sukladno va?e?im propisima na podru?ju RH i u skladu sa propisima EU.

Vi?e informacija ... »


Izvo?enje radova

Izvo?enje svih gra?evinskih radova u suradnji sa provjerenim suradnicima.

Vi?e informacija ... »


Nadzor nad izvo?enjem radova

Nadzor nad izvo?enjem gra?evinskih radova.

Vi?e informacija ... »


Termografija

Termografska inspekcija postoje?ih gra?evina koje su u uporabi (prije i nakon radova na pobolj?anju energetskih svojstava gra?evine) i tijekom izgradnje novih gra?evina.

Vi?e informacija ... »